โปรแกรมตรวจสุขภาพลองโควิด 1

ราคาปกติ 5,760 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

โปรแกรมตรวจสุขภาพลองโควิด 2

ราคาปกติ 10,060 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

โปรแกรมตรวจสุขภาพลองโควิด 3

ราคาปกติ 21,320 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว